Månadsarkiv: maj 2012

Ibland blir man förvånad

Vi visste väl från början att de digitala frågorna skulle i bli viktiga i vår rapport, och det har de varit. Men två saker har förvånat oss lite. Det ena är ”rummets” betydelse. Skollagen och Skolinspektionen ser ju biblioteksrummet som en av de mest centrala företeelserna i ett skolbibliotek. Men de flesta skolbibliotekarier vi mött har inte sett rummet i sig som så viktigt. De trycker istället på den kompetens de själva besitter, och på de tjänster som ett bibliotek levererar. Skolbiblioteket sker i mötet mellan bibliotekarien och eleverna och lärarna. Det är ju en mycket bra hållning men den var för oss lite förvånande med tanke på regeringen och myndigheternas starka betoning på själva rummet.

En annan sak som efter alla mötena gjorde oss lite förvånade, var att bibliotekarierna var ganska instrumentella i sin syn på skolbiblioteket: Skolbiblioteket är en resurs för elevernas måluppfyllelse. Vi hade trott att de mer skulle framhäva bibliotekets betydelse för bildning och kultur. Bildningsidealet hittade vi mer hos en rektor och en utbildningsdirektör, som betonade bibliotekets betydelse för ett mer klassiskt bildningsideal och för de kulturella värdena.

6 kommentarer

Under Allmänna texter

En fristad för elever?

I ett samtal med en skolledare kring skolbibliotek kom frågan om skobiblioteket som den fredade zonen upp. Det är en fråga som inte riktigt hör hemma i diskussionen kring läsning och stöd till skolarbetet men som ändå hör ihop med just biblioteket som plats. Hur ska vi se på detta?

Är det en allmän skolfråga som inte hör ihop med bibliotek, dvs att trygga rum måste det finnas ändå, eller är det just kopplingen rum, bibliotekarie, läsning och avkoppling som spelar roll. Att det hänger ihop med att det finns vuxna i rummet är självklart, men har det med också själva biblioteksmiljön att göra?

På vilket sätt kan detta perspektiv påverka utformning av skolbiblioteket?

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter

Om läsforskning och olika typer av texter

Plockar upp ett exempel till från Svenska Läromedels nyhetsbrev nr 4:

Läsforskning

Professorn i pedagogik vid Umeå Universitet Monica Reichenberg har i Acta Didactica Norge Vol. 6 Nr 1 publicerat en artikel om läsforskning i Sverige och Norge.  Monica Reichenberg konstaterar att svenska elevers läsförmåga försämrats avsevärt de senaste tio åren. I Norge har antalet svaga läsare tvärtom minskat. I artikeln gör Monica Reichenberg en forskningsöversikt och beskriver olika undersökningar och de teoretiska ramverk de bygger på.

De norska forskarna har riktat uppmärksamheten mot främst mellanåren och högstadiet, dvs. de år då antalet faktatexter intar en alltmer dominerande roll i skolarbetet och då svårighetsgraden på faktatexterna ökar,  svensk forskning har en fokuseringen på skönlitterära texter.

http://www.adno.no/index.php/adno/article/view/187

 

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter

Lika moms för all läsning?

Debattartikel kring moms på e-böcker:

”Den modernaste boken måste få samma möjligheter som alla andrabokformat. I dag har nedladdade e-böcker 25 procents moms medan fysiska böcker bara beläggs med 6 procents moms. Det är en omodern ordning som bromsar utvecklingen.”

http://svenskalaromedel.se/pressrum/artiklar-och-debattinlaegg/2012/lika-moms-foer-all-laesning.aspx

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter