Månadsarkiv: november 2012

Gästbloggare: Johan Wahlström, SKL

Vad som slår mig efter möten med tre regioner är hur stor spännvidden är mellan olika regioner i landet och mellan olika kommuner inom respektive region. Ja och även mellan olika skolor inom en kommun i en del fall. Skillnaderna är stora på alla plan.

*   Som i alla skolutvecklingsfrågor är det viktigt med ett engagemang för skolbibliotek från skolledningen (både lokal rektor, chefer på högre kommunal nivå och politiker) för att ge förutsättningar till en skolbiblioteksverksamhet som utvecklas mot framtiden. Här är skillnaderna stora. Och skillnaderna beror i större utsträckning på förhållningssätt och engagemang än på de ekonomiska förutsättningarna.
*  För att utveckla skolbiblioteket till en pedagogisk verksamhet är givetvis själva biblioteket viktigt, både som fysisk plats och som samling av resurser. Här har alla vi träffat en bra tillgång till det traditionella biblioteket och på många håll har man börjat fundera på hur man ska utveckla biblioteket. Men vi möter också många kommuner som satsar på digitala verktyg som får en a-ha upplevelse i diskussionerna och börjar tänka kring hur skolbiblioteket kan bli en resurs för lärandet i den moderna skola som växer fram där digitala verktyg och digitala resurser är en naturlig del även av skolvardagen.
*  Kompetensfrågan är något som återkommer, både i kommentarer här på bloggen och i de samtal vi för. Det är en fråga som är både viktig och komplex och som behöver finnas med i våra fortsatta funderingar. Frågan berör såväl lärares som bibliotekariers kompetens och verksamhet – och blir inte minst riktigt viktigt för små skolor i glesbygd. Hur kan elever på en sådan skola få ta del av och själva utveckla kompetens kring att söka, hantera och publicera information i digitala kanaler? Här kan utvecklingen av ett digitalt bibliotek bli ett stöd – där kompetens kan komma såväl elever, lärare som bibliotekspersonal till del.

En annan sak som slår mig är hur verkligt olika det ser ut när det gäller elevers och lärares tillgång till moderna digitala verktyg. Här har vi vid våra möten i tre regioner stött på hela skalan från kommuner som har en gemontänkt satsning på att förse lärare och elever med digitala verktyg, jobbar med kompetensutveckling och även verksamhetsutveckling – och där skolbiblioteket redan är på väg att få en ny roll i en digital lärmiljö med elevens lärande i centrum. Men vi har också stött på kommuner där skolan nu pga. uppgradering från Windows XP får skrota hundratals gamla datorer som inte klarar detta. Men utan att ha pengar till att köpa mer än några tiotal nya. Och till riktiga skräckexempel där alla elever får var sin laptop men där delar av lärarkåren fortfarande sitter sex personer i ett arbetsrum och ska dela på en stationär dator…

Sammanfattningsvis är det viktigt att vi fortsätter detta arbete med ett brett perspektiv och med fokus på att skolbiblioteket ska utvecklas till en viktig resurs för eleven lärande och att vi har likvärdigheten i skolan med oss som en viktig målsättning!

4 kommentarer

Under Allmänna texter

Kronoberg – AV-Media och kommuner

AV-Media Kronoberg och ett antal kommuner, Växjö, Ljungby, Tingsryd, Markaryd, Älmhult och Alvesta, samlades kring frågan om skolbibliotekets roll och utveckling. Redan presentationsrundan visade på väldigt olika förutsättningar i kommunerna, vilket förstärktes under diskussionen. Skolledningens intresse (eller brist på) framstår som helt avgörande, väl fungerande skolbibliotek blandades med förskräckande exempel. Graden av IT och digitalisering varierade stort liksom samarbetet mellan pedagoger, skolbibliotek och IT-verksamheten. Samarbetet mellan folkbibliotek och skolbibliotek föreföll gott, medan bemanningen på skolbiblioteken varierade från noll till heltider.

En intressant satsning var det Skolbibliotekarielyft som pågår, ett samarbete mellan flera länsbibliotek och regioner. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och handlar dels om inventering av kompetens och kompetensbehov, dels om fortbildning av skolbibliotekarier på grund- och gymnasieskola.

Fortsatt arbete kommer att ske via videokonferens och till en början handla om hur digitaliseringen av verksamheten kan gå till med erfarenhetsdelning och goda exempel.

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter

Spännande plattform hos Mediecenter i Västerbotten

Vår andra resa gick till Umeå fredagen den 9 november. Det var kallt men vackert väder. Första besöket var på Mediecenter i Västerbotten.

Mediecenter är en av de organisationer som kommit absolut längst inom området IT, media och pedagogik genom att förena ett avancerat tänk med byggande av en plattform. De gör detta utifrån sin roll som mediecentral och erfarenhet av hantering av metadata, ljud och video. Men de arbetar sig stadigt fram mot det mer traditionella skolbiblioteksinnehållet.

När jag lyssnade på Jenny och Mats J. påmindes jag om en formulering jag nyligen läst i en rapport från UNESCO: (The current) ”trends toward the convergence of radio, television, Internet, newspapers, books, digital archives and libraries into one platform” (min kursivering)

Det är samma bild vi gav i vår rapport:

UNESCO-rapporten heter Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. Läs den!

Mediecenter är helt på gång att bygga en sådan plattform. Det som är speciellt intressant är att de gör det med i huvudsak öppen programvara, men inte av idealistiska skäl utan för att det ökar både flexibiliteten och gör att saker kan utvecklas eller modifieras snabbare. Det som också är intressant är det helhetstänk som Mediecenter har, som bl.a. tar sig uttryck i integrationen mellan Mediawebben som är en innehållsplattform och Samarbeta.se som är en lärplattform.

Sannolikt blir detta en av de viktigare frågorna för oss: Integrationen mellan innehållssystem och plattformar för pedagogisk administration och kommunikation.

På eftermiddagen träffade vi representanter från Umeås skolor och från kommunen: Utvecklingsledare, bibliotekarier, en rektor.

Ett intressant och initierat samtal hölls. Umeå är en kommun som kommit långt i sitt skolutvecklingsarbete. Precis som i Östersund kom samtalet mycket att att handla om frågan om samarbetet mellan bibliotekarier och lärare.

Efter besök i Östersund och Umeå så tror jag vårt arbete kommer att fokusera på två saker:

1) Vad är det som praktiskt behövs för att skolbibliotek ska kunna A) ta ansvar för alla typer av resurser för lärande, B) ta ansvar för hela kedjan av resurshantering, från leverantör till användning.

2) Den svåra frågan för de flesta är inte att formulera vad som ska/behöver göras, utan HUR man ska göra. Det handlar om verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Flera bloggposter framöver kommer att handla om denna fråga.

På måndag har vi ett nytt spännande möte på AV-Media Kronoberg i Växjö!

2 kommentarer

Under Allmänna texter

Kompetensteam

Efter att dagens konferens Skolbibliotek 2012 har fått sjunka in en smula är det en reflektion som dröjer sig kvar – vikten av samarbete, vikten av att samla olika kompetenser i arbetet med skolbiblioteket. I ett sådant team ingår förstås bibliotekarier men också IT-pedagoger, IT-utvecklare, specialpedagoger, pedagoger och skolledning. Framför allt i mindre kommuner och skolor där skolbibliotekarien är ensam är samarbete med andra nödvändigt.

Behovet av organiserat samarbete blev tydligt både i de presentationer som gavs men också i samtalen i pauser. Organiserat samarbete är alltid lättare att säga än att göra och förutsätter att ledningen är med på noterna. För att komma dit gäller det att ta vara på det som går att göra, hitta de som är intresserade och vill komma vidare. Små steg leder alltid framåt och man har dessutom kul under tiden 🙂

4 kommentarer

Under Allmänna texter

Nästa steg – i Östersund

Igår påbörjade vi nästa steg i arbetet med skolbibliotek. Tillsammans med Johan på SKL träffades vi i länsbiblioteket i Östersund för att samtala kring det kommunala arbetet i regionen. Härjedalen, Åre, Krokom, Östersund samt regionförbundet/AVmedia berättade och diskuterade hur arbetet ser ut, vilka utmaningar och möjligheter som finns samt hur vi gemensamt kan forma en beskrivning av läget, hur det borde se ut på några års sikt samt vilka organisationer, leverantörer och andra intressenter som behöver dra sitt strå till stacken.

Samtalet kretsade kring samarbete mellan skolbibliotekarier och pedagoger för att få till en bra pedagogisk planering, samverkan mellan skolbibliotek och folkbibliotek och de förutsättningar som finns i kommuner med små skolor och långa avstånd. Bokbussen och Skolinspektionen var ett återkommande inslag 🙂 liksom rummets betydelse. Det är intressant att alla trots lite olika förutsättningar har höga ambitioner och en påtaglig vilja att komma vidare, inte minst Åre kunde beskriva en bra plan och ett lyckat samarbete inom kommunen.

När det gäller förhållandet mellan skolbibliotek och folkbibliotek i kommuner där dessa är integrerade och ofta inom skolans väggar kan relationen nog beskrivas som ett avancerat dansnummer – ibland tätt tillsammans, ibland med egna steg och piruetter – med musiken som sammanhållande faktor. Trost olika uppdrag och villkor måste de samarbeta, men det gäller att skolan inte ”äter upp” folkbiblioteket genom att betrakta den som ytterligare en fri resurs för skolan. Även i Jämtland förekom det att skolor hade velat lösa frågan om skolbiblioteket genom att helt enkelt skriva in folkbiblioteket i sin plan.

Det går att samarbeta kring en pedagogisk planering även om bibliotekarien bara kommer till skolan en gång i månaden! Det kräver lite mer planering men kan ge bra resultat. Det är därför nödvändigt att hitta former för hur de olika kompetenserna kan mötas, att skapa struktur och systematik i arbetet, framför allt om avstånden är långa och bemanningen begränsad.

Inspirerande och positivt, en bra start inför det fortsatta arbetet. Nästa möte blir i Umeå och därefter Växjö.

1 kommentar

Under Allmänna texter