SBC nätverksmöte Göteborg

I veckan var vi med på ett möte med ansvariga för skolbibliotekscentraler dagen innan Bok o Bibliotek. Bra samtal och engagerade människor som verkligen vill utveckla skolbiblioteken. Under dagen presenterades en ny antologi kring skolbibliotek – Skolbiliotekets roller i ett förändrat landskap  http://www.btj.se/default.aspx?campaignsearch=828569&startat=0&sortOrder=Asc&sortBy=Author&media=Allt&fetch=25 .

Vi kommer säkert att återkomma till den. Nästa vecka anordnas en konferens kring boken i Göteborg, http://oppnadorren.blogspot.se/2013/09/skolbibliotekets-roller-i-forandrade.html

Eftermiddagen avslutades med ett intressant grupparbete: Vilka sex frågor borde Skolinspektionen ställa kring skolbibliotek när de besöker en skola? Erfarenheten i gruppen var att det idag varierar mycket om och på vilket sätt skolbibliotek tas upp. Efter sammanställning och bearbetning kommer vi att redovisa vad gruppen kom fram till.

Detta är Skolinspektionens krav, men vilka är frågorna? Vad tycker du?

Skolinspektionens krav på skolbibliotek

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:

  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

2 kommentarer

Under Allmänna texter

Minskar Skolinspektionen granskningen av skolbibliotek?

Apropå inlägget på KB:s samverkansblogg den 22 maj med titeln Skolinspektionen minskar granskningen av skolbibliotek – hur påverkar det kvaliteten?

Anette Holmqvist (Skolverket) och Madeleine Hjort (ordf Nationella skolbiblioteksgruppen) kontaktade Kjell Ahlgren som är skolinspektör och bad honom förklara. Han svarade såhär via Skolverkets Skolbiblista:

Hej
Det är någon som inte riktigt förstått vad vi ska göra som uttalat sig. Vi ska inte specifikt dra ner på inspektionen av skolbibliotek. Däremot ska vi förändra inspektionen så att den blir mer differentierad. Det innebär att ca 30 procent av de skolor vi kommer att besöka i höst kommer att ha en mer begränsad inspektion som i princip går ut på en kort rundvandring och intervju med rektor. När det gäller den typen av inspektion har vi ett något reducerat frågeunderlag som innebär att vi koncentrerar frågorna till några få- Det är inte så att vi särskilt strukit skolbibliotek utan det är ganska mycket som är bortkopplat. Varje rektor måste dock fylla i en verksamhetsredogörelse där bibliotek fortfarande finns kvar. Om de då upplyser oss om att bibliotek saknas (vilket de faktiskt ofta gör) så blir det precis som tidigare kritik. Det blir även kritik om vi i intervjun eller vid rundvandringen framkommer att det inte finns bibliotek. Vi har faktiskt gjort så här rätt länge. Enda skillnaden är att vi nu har ett reducerat frågeunderlag och att vi i förväg bestämt 30 procent. Övriga 70 procent är precis som tidigare. De 30 procenten tas ut av vår statistikavdelning och det baseras inte enbart på resultat. I praktiken är det ngen stor skillnad mot tidigare tanken är att vi ska få mer tid till uppföljning och till de som har stora problem och självklart är bibliotek inte en särskild sak som plockats ut.
Kjell

 

 

1 kommentar

Under Allmänna texter

En liten uppdatering

Under vintern och våren har vi träffat och videokonfererat med tre regioner, både mediecentralen och kommuner, för att fördjupa och konkretisera behov och utmaningar kring skolbibliotek. Jämtland, Västerbotten och Kronoberg har beskrivit hur de arbetar och hur behoven ser ut. När det gäller kommunerna är skillnaderna stora, både vad gäller resurser, planering och verksamhet.
Efter att ha sammanställt materialet framstår några områden som särskilt viktiga för att komma vidare – vad utmärker ett modernt bibliotek, vilken kompetens behövs, hur klara vi likvärdighet och tillgänglighet och hur kommer man lättast igång?

Några av dessa frågor kommer att belysas vid en workshop den 15 maj i samband med Framtidens Lärande:

  • Går det att hitta ett antal indikatorer som kan användas för självvärdering?
  • Hur ser kompetensbehovet ut för olika personer/grupper?
  • Hur ser ett tillgängligt bibliotek ut?

Avsikten med workshopen är att ta fram konkreta resultat och förslag, en del av dessa kommer att behandlas vid ett seminarium på Framtidens
lärande 17 maj.

Antalet platser är begränsat, men tycker du att du har något att tillföra så hör av dig.

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter

1:a e-mötet med med AV-Media och kommuner i Kronobergs län

På mötet med kommuner hos AV-Media Kronoberg i Växjö förra veckan slogs Mats, Johan och jag av de olika förutsättningarna som skolbiblioteken arbetar under i regionen.

På det första e-mötet med samma grupp i denna vecka,  diskuterades tre huvudfrågor livligt, trots att tekniken i inledningen trilskades en smula:

1. Vad betyder digitalisering av skolbiblioteket för er just nu?

I några kommuner är skolbibliotekskatalogen inte ens digitaliserad och skolbiblioteken för en mycket marginaliserad tillvaro. På andra ställen har biblioteken en mer central roll i skolorna. Synen på skolbibliotek korrelerar starkt mot hur läget är vad gäller digitaliseringen av skolorna: Ju mer utvecklade skolbibliotek, desto mer användning av IT i skolan.

 2. Hur tänker ni kring likvärdighet?

Alla är intresserade av och inser vikten av att alla verkligen kan ta del av allt innehåll oavsett förutsättningar. Återigen kan man skönja ett samband: I de kommuner där bibliotek och IT fungerar ok, fungerar också samarbetet mellan lärare, skolbibliotek och specialpedagoger bättre.

3. Vad kan man göra för att samarbeta bättre?

Alla ser samarbete som en väg framåt för att förbättra saker och ting. En kommun sade: ”Vi bibliotekarier känner oss ensamma, skulle gärna vilja ha mer samarbete med bibliotek i andra kommuner och fler nätverk inom kommunen.”

Här är ett av svaren till en bättre utveckling: Samarbete! Hur det utformas blir en nyckelfråga de närmaste åren.

AV-Media Kronoberg var mycket tydliga med att de är villiga att ta en samordnande roll i detta arbete. Men de måste då få stöd och uppdrag från utvecklingsledarna och förvaltningscheferna i kommunerna.

 

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter

Gästbloggare: Johan Wahlström, SKL

Vad som slår mig efter möten med tre regioner är hur stor spännvidden är mellan olika regioner i landet och mellan olika kommuner inom respektive region. Ja och även mellan olika skolor inom en kommun i en del fall. Skillnaderna är stora på alla plan.

*   Som i alla skolutvecklingsfrågor är det viktigt med ett engagemang för skolbibliotek från skolledningen (både lokal rektor, chefer på högre kommunal nivå och politiker) för att ge förutsättningar till en skolbiblioteksverksamhet som utvecklas mot framtiden. Här är skillnaderna stora. Och skillnaderna beror i större utsträckning på förhållningssätt och engagemang än på de ekonomiska förutsättningarna.
*  För att utveckla skolbiblioteket till en pedagogisk verksamhet är givetvis själva biblioteket viktigt, både som fysisk plats och som samling av resurser. Här har alla vi träffat en bra tillgång till det traditionella biblioteket och på många håll har man börjat fundera på hur man ska utveckla biblioteket. Men vi möter också många kommuner som satsar på digitala verktyg som får en a-ha upplevelse i diskussionerna och börjar tänka kring hur skolbiblioteket kan bli en resurs för lärandet i den moderna skola som växer fram där digitala verktyg och digitala resurser är en naturlig del även av skolvardagen.
*  Kompetensfrågan är något som återkommer, både i kommentarer här på bloggen och i de samtal vi för. Det är en fråga som är både viktig och komplex och som behöver finnas med i våra fortsatta funderingar. Frågan berör såväl lärares som bibliotekariers kompetens och verksamhet – och blir inte minst riktigt viktigt för små skolor i glesbygd. Hur kan elever på en sådan skola få ta del av och själva utveckla kompetens kring att söka, hantera och publicera information i digitala kanaler? Här kan utvecklingen av ett digitalt bibliotek bli ett stöd – där kompetens kan komma såväl elever, lärare som bibliotekspersonal till del.

En annan sak som slår mig är hur verkligt olika det ser ut när det gäller elevers och lärares tillgång till moderna digitala verktyg. Här har vi vid våra möten i tre regioner stött på hela skalan från kommuner som har en gemontänkt satsning på att förse lärare och elever med digitala verktyg, jobbar med kompetensutveckling och även verksamhetsutveckling – och där skolbiblioteket redan är på väg att få en ny roll i en digital lärmiljö med elevens lärande i centrum. Men vi har också stött på kommuner där skolan nu pga. uppgradering från Windows XP får skrota hundratals gamla datorer som inte klarar detta. Men utan att ha pengar till att köpa mer än några tiotal nya. Och till riktiga skräckexempel där alla elever får var sin laptop men där delar av lärarkåren fortfarande sitter sex personer i ett arbetsrum och ska dela på en stationär dator…

Sammanfattningsvis är det viktigt att vi fortsätter detta arbete med ett brett perspektiv och med fokus på att skolbiblioteket ska utvecklas till en viktig resurs för eleven lärande och att vi har likvärdigheten i skolan med oss som en viktig målsättning!

4 kommentarer

Under Allmänna texter

Kronoberg – AV-Media och kommuner

AV-Media Kronoberg och ett antal kommuner, Växjö, Ljungby, Tingsryd, Markaryd, Älmhult och Alvesta, samlades kring frågan om skolbibliotekets roll och utveckling. Redan presentationsrundan visade på väldigt olika förutsättningar i kommunerna, vilket förstärktes under diskussionen. Skolledningens intresse (eller brist på) framstår som helt avgörande, väl fungerande skolbibliotek blandades med förskräckande exempel. Graden av IT och digitalisering varierade stort liksom samarbetet mellan pedagoger, skolbibliotek och IT-verksamheten. Samarbetet mellan folkbibliotek och skolbibliotek föreföll gott, medan bemanningen på skolbiblioteken varierade från noll till heltider.

En intressant satsning var det Skolbibliotekarielyft som pågår, ett samarbete mellan flera länsbibliotek och regioner. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och handlar dels om inventering av kompetens och kompetensbehov, dels om fortbildning av skolbibliotekarier på grund- och gymnasieskola.

Fortsatt arbete kommer att ske via videokonferens och till en början handla om hur digitaliseringen av verksamheten kan gå till med erfarenhetsdelning och goda exempel.

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter

Spännande plattform hos Mediecenter i Västerbotten

Vår andra resa gick till Umeå fredagen den 9 november. Det var kallt men vackert väder. Första besöket var på Mediecenter i Västerbotten.

Mediecenter är en av de organisationer som kommit absolut längst inom området IT, media och pedagogik genom att förena ett avancerat tänk med byggande av en plattform. De gör detta utifrån sin roll som mediecentral och erfarenhet av hantering av metadata, ljud och video. Men de arbetar sig stadigt fram mot det mer traditionella skolbiblioteksinnehållet.

När jag lyssnade på Jenny och Mats J. påmindes jag om en formulering jag nyligen läst i en rapport från UNESCO: (The current) ”trends toward the convergence of radio, television, Internet, newspapers, books, digital archives and libraries into one platform” (min kursivering)

Det är samma bild vi gav i vår rapport:

UNESCO-rapporten heter Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. Läs den!

Mediecenter är helt på gång att bygga en sådan plattform. Det som är speciellt intressant är att de gör det med i huvudsak öppen programvara, men inte av idealistiska skäl utan för att det ökar både flexibiliteten och gör att saker kan utvecklas eller modifieras snabbare. Det som också är intressant är det helhetstänk som Mediecenter har, som bl.a. tar sig uttryck i integrationen mellan Mediawebben som är en innehållsplattform och Samarbeta.se som är en lärplattform.

Sannolikt blir detta en av de viktigare frågorna för oss: Integrationen mellan innehållssystem och plattformar för pedagogisk administration och kommunikation.

På eftermiddagen träffade vi representanter från Umeås skolor och från kommunen: Utvecklingsledare, bibliotekarier, en rektor.

Ett intressant och initierat samtal hölls. Umeå är en kommun som kommit långt i sitt skolutvecklingsarbete. Precis som i Östersund kom samtalet mycket att att handla om frågan om samarbetet mellan bibliotekarier och lärare.

Efter besök i Östersund och Umeå så tror jag vårt arbete kommer att fokusera på två saker:

1) Vad är det som praktiskt behövs för att skolbibliotek ska kunna A) ta ansvar för alla typer av resurser för lärande, B) ta ansvar för hela kedjan av resurshantering, från leverantör till användning.

2) Den svåra frågan för de flesta är inte att formulera vad som ska/behöver göras, utan HUR man ska göra. Det handlar om verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Flera bloggposter framöver kommer att handla om denna fråga.

På måndag har vi ett nytt spännande möte på AV-Media Kronoberg i Växjö!

2 kommentarer

Under Allmänna texter